Систем интеграцчлал ба мэдээллийн системийн дэд бүтцийн үйлчилгээ

Системийн интеграцчлал нь байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнээс хамааран оновчтой системийн тохиргоо хийхийг хэлдэг. Уг интеграцчлалыг манай компани хэрэглэгчдэд доорх үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх болно.

Үүнд:

  • Хэрэглэгчдийн хүсэл хэрэгцээг ойлгох, судлах
  • Хэрэгцээг тодорхойлох
  • Манай компанийн мэргэжлийн багын зүгээс тохирох системын интеграцийг санал болгох
  • Хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тулгуурлан системийг зохион бүтээх
  • Системийг нэвтрүүлэх болон хэрэглэх мэдлэг дадлыг бий болгох зорилгоор үнэгүй сургалт явуулах